Zmiany w kartach badań bilanowych

Na postrawie par. 64 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobów jej przetwarzania (D.U. z 2020 r., poz. 666) nie ma wymogu wypełniania karty badań bilansowych ucznia przez nauczyciela.
Aktulane wzory dokumentacji medycznej.

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.) obejmujących:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz klasy III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnychw szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej.

Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.
Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym oraz kliknij tutaj!.

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce / higienistce szkolnej Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki/ higienistki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w Szkolach są czynne:kliknij tutaj.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

  1. wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  2. określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
  3. innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce / higienistce szkolnej.

Fluoryzacja w danej szkole podstawowej wykonywana jest wyłąćznie za zgodą dyrektora szkoły oraz rodziców z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, tak by zmnimalizować ryzyko przeniesienia wirusa COVID-19.

Przypominamy, że pielęgniarce / higienistce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów z poza Białegostoku.

Terminarz spotkań szkoleniowych

Informujemy, że zebrania organizacyjno-szkoleniowe nie będą organizowane do odwołania


Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Infolinia: 0 800 190 590, e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Sekcja Skarg i Wniosków
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
telefony 85 745 95 76, 85 745 95 77,
e-mail:pacjenci@nfz-bialystok.pl

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Postępowanie z odpadami medycznymi

Szczegółowy tok postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1975).
Umowa na odbiór i utylizację odpadów medycznych jest zawarta z MPO Białystok, tel. 85 676 83 09 lub 85 676 83 06.

Składki na Izby Pielęgniarskie

Składka na Izby Pielęgniarskie w przypadku pielęgniarek jest obligatoryjna i wynosi w 1% wynagrodzenia brutto. Składka jest odprowadzana przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik udzieli mu upoważnienia. W związku z tym, w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany opłacać składki samodzielnie. W przypadku nie opłacania składek przez pracownika, nie może się on starać o dofinansowanie do szkoleń (np. kursów kwalifikacyjnych).


Zapis numerów ewidencyjnych PESEL

dzieci urodzonych w roku 2000 i później

Przykład 1:
dziecko płci męskiej urodzone 11 maja 2000 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 002511xxxNx

Przykład 2:
dziecko płci żeńskiej urodzone 06 listopada 2003 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 033106xxxPx